с.Румянцево
Актуално

Прием

Заповед и предложение за Държавен план-прием 2024-2025

Заповед училищен план – прием 2024-2025г.

Критерии за прием в първи и пети клас 2024-2025г.

Заповед държавен план прием за учебната 2023-2024 учебна година.

Държавен план-прием V и VІІІ клас за учебната 2022-2023г.

Заповед критерии прием първи и пети клас 2022-2023г.

Училищен план прием – заповед 2022-2023г

Информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ

Писмо на ДАЕУ № ДАЕУ-13100 от 05.08.2021 г.

Заповед план прием за неспециализирани училища с национално значение 2021-22 г.

Заповед_план-прием за учебната 2021-2022 г.Информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ

Училищен план – прием 2021-2022 г.

Заповед за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

Заявление за полагане на изпит по чужд език – НВО 2020г.

Държавен план прием в 8 клас по профили и професии в профилираните професионални гимназии

Училищен план-прием за учебната 2019-2020 г.

Ред, условия,  критерии и график за прием на ученици в 1 и 5 клас за учебната 2019-2020 г.

Списък на услуги предоставяни от ОУ“Христо Ботев“

Инфо 136 – подготвителна група -ІІІ иІV

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 143 – Заявление за валидиране на компетентности

Информация за Валидиране

Инфо 149 – проверка способности-1

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 153 – дубликати

График за подаване на документи след 7-ми клас

Заявление за издавяане на удостоверение за преместване

Заявление за прием в ИУЧ;ФУЧ;ЧЕ

Заявление за прием в ОУ

Заявление за прием в ПГ ОУ

Заявление за прием ИГ

Заявление за прием ЦДО

Заявление за издаване на дубликат

Заповед за определяне на училища, в които ще се приемат документи за участие в класирането след 7 клас

Календар на дейностите по прием след 7 клас 2018г.

Уведомление родителска среща НВО

Заповед № 519/30.03.2017г. – УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА ОУ,,ХРИСТО БОТЕВ“- РУМЯНЦЕВО ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОД.